Status Prawny

Spółka „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. powstała z dniem 1 stycznia 1999 r. jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa państwowego „Uzdrowisko Busko-Solec”.

W wyniku zwrotu właścicielom (w ramach reprywatyzacji) niepublicznego Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego w Solcu-Zdroju nastąpiła zmiana nazwy Spółki z „Uzdrowisko Busko-Solec” S.A. na „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

 

Na podstawie podpisanej w dniu 16 stycznia 2013 r. umowy nieodpłatnego zbycia akcji pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Świętokrzyskim w dniu 24 kwietnia 2013 r. Skarb Państwa przekazał Województwu Świętokrzyskiemu 100% akcji „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) oraz postanowienia Statutu.


Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój
www.ubz.pl