Strona główna BIP
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. - Biuletyn Informacji Publicznej www.pksstaszow.com.pl
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Informacje o podmiocie

Status prawny
Organizacja
Przedmiot działania
Organy Spółki
Majątek i struktura własnościowa
Udostępnianie informacji

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Aktualne przetargi

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej Nr 2511/16 wraz z prawem własności budynków i budowli na niej usytuowanych, stanowiących stację paliw, położonej w miejscowości Staszów przy ul. Krakowskiej 51 (gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie) o pow. 0,3834 ha. Działka ewidencyjna 2511/16 stanowi pierwszą działkę od strony północnej w kompleksie zabudowy. Jednocześnie stanowi wjazd na zasadniczy teren nieruchomości obejmującej stację paliw oraz budynek biurowo-socjalny. Wjazd na teren działki dogodny, szeroki z ewentualnymi możliwościami parkingowymi w północno-wschodniej części. Zasadnicza część stacji paliw z utwardzeniem z kostki betonowej w dobrym stanie technicznym. Działka objęta jest księgą wieczystą KI1A/00017122/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie.
Data publikacji: 2019-01-31 12:34:53
 

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budowli, położonej w miejscowości Staszów przy ul. Krakowskiej 51 (gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie) obejmującej działkę o nr 2511/21 o pow. 0,3998 ha. Działka ewidencyjna 2511/21 o powierzchni 0,3998 ha posiada kształt regularny w zarysie zbliżony do prostokąta. Brak oznaczenia od sąsiednich działek. Znacząca część działki utwardzona- trylinka+ nawierzchnia asfaltowa. Działka objęta jest księgą wieczystą nr KI1A/00017122/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie .
Data publikacji: 2018-02-01 09:03:59
Działka ewidencyjna 2511/21 o powierzchni 0,3998 ha posiada kształt regularny w zarysie zbliżony do prostokąta. Brak oznaczenia od sąsiednich działek. Znacząca część działki utwardzona- trylinka+ nawierzchnia asfaltowa. Działka objęta jest księgą wieczystą nr KI1A/00017122/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie . Ponadto nieruchomość jest obciążona wpisami hipotecznymi w dziale IV księgi wieczystej a) hipoteka umowna zwykła w kwocie 492 000,00zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z tytułu kredytu b) hipoteka umowna zwykła w kwocie 1 700 000,00zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych) z tytuły kredytu Dla terenu, na którym jest położona nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedający zastrzega sobie prawo ustanowienia służebności przejazdu do działki 2511/23. Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu - PKS w Staszowie Sp. z o.o. ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów w pokoju nr 49, w dniu 22.02.2018r. o godz. 11:00. Nieruchomość, której dotyczy sprzedawane prawo można oglądać w Staszowie przy ul. Krakowskiej 51 od dnia ukazania się obwieszczenia o przetargu od pon-do pt. w godz. 7.00-15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną tel.: 601 408 733, p. Grzegorz Orzechowski. Cena wywoławcza wynosi: 324 000,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium wpłaca się w gotówce lub przelewem do dnia 21.02.2018r. w kasie Spółki lub na konto PKS w Staszowie Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Staszowie nr 62943100052001000345000001. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto PKS Staszów. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek: „PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO”. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy licytacji zobowiązani są okazać dowód tożsamości, złożyć dowód wpłaty wadium, w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta - pełnomocnictwo, w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego Sądu Rejestrowego KRS, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich warunków uprawniających do nabycia nieruchomości zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.) oraz pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu jego stanem prawnym i technicznym, granicami nieruchomości i nie wnosi do niech zastrzeżeń oraz że zapoznał sie z warunkami przetargu i warunki te zrozumiał i je w pełni bez uwag i zastrzeżeń akceptuje. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wadium przepada na rzecz PKS w Staszowie Sp. z o.o. w przypadku jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, tj. 3 240,00 zł netto (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych). Wadium złożone przez oferentów, którzy nie uzyskali przybicia i ich oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty ewentualnie powinni oni w formie pisemnej wskazać Spółce numer rachunku bankowego, na który powinien zostać dokonany zwrot wadium. Spółka nie ponosi odpowiedzialności związanej ze zwrotem wadium na rachunek wskazany przez oferenta. Wadium złożone przez oferenta, który uzyskał przybicie będzie zarachowane na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży stanowi w szczególności brak wpłaty ceny sprzedaży przed ustalonym terminem podpisania umowy a także nie stawienie się wyłonionego kandydata na nabywcę w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży netto, do której należy doliczyć podatek VAT, którą nabywca zobowiązany będzie uiścić jednorazowo przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania w formie aktu notarialnego. Nie uiszczenie ceny w w/w terminie będzie skutkowało utratą przez nabywcę praw wynikających z przybicia. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania (koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz innych opłat) ponosi wygrywający przetarg – nabywca. Zarząd informuje, że Spółka uzyskała zgodę właściwego organu Spółki na zawarcie umowy sprzedaży. PKS w Staszowie sp. z o.o. po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wezwie Oferenta, który wygrał przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy, informując o terminie i miejscu zawarcia umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. PKS w Staszowie Sp. z o.o. zastrzega sobie w każdym czasie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert, unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn, z tytułu czego nie będzie przysługiwać oferentom żadne roszczenie oprócz roszczeń do zwrotu wniesionego wadium. 

Informacja o wyniku postępowania na Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019.
Data publikacji: 2017-08-08 12:46:37
 

Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia - Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019.
Data publikacji: 2017-07-13 11:52:58
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019.
Data publikacji: 2017-06-29 09:53:37
 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na Dostawy paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Data publikacji: 2017-06-27 13:18:58
 

Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu w okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Opublikowane
Data publikacji: 2017-06-02 11:09:22
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na "Dostawę paliw – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu w okresie od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r."
Data publikacji: 2017-05-30 09:43:14
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania na dostawy paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu w okresie od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust.6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów znowelizowanej w 2016 roku ustawy. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. tel. 015 864-26-65 do 67 wew. 235, fax. 015 864 -23-42 E-mail:sekretariat@pksstaszow.com.pl Strona www: www.pksstaszow.com.pl Nazwa zamówienia: Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i 98, oleju napędowego oraz autogazu w okresie od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Uzasadnienie Zamawiający omyłkowo opublikował postępowanie (dokumenty postępowania) z uwzględnieniem szeregu zapisów ustawy sprzed nowelizacji z 2016 roku. Przeprowadzenie tego postępowania do końca spowodowałoby zawarcie umowy z naruszeniem szeregu zapisów znowelizowanej ustawy. Powyższe zatem w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie przesłanki z art. 93 ust.1 pkt 7, gdyż naruszenie przepisów na tym etapie postępowania uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Staszów dnia 30.05.2017 r.  

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 3 działek ewidencyjnych wraz z prawem własności budynków i budowli na nich usytuowanych, położonych w miejscowości Staszów przy ul. Krakowskiej 51 (gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie) obejmującego działkę o nr 2511/13 o pow. 0,6806 ha, 2511/14 o pow. 0,1929 ha, 2511/15 o pow. 0,0060 ha o łącznej powierzchni 0,8795 ha.
Data publikacji: 2017-05-18 13:09:47
Działka ewidencyjna 2511/13 o pow. 0,6806 ha posiada kształt regularny w zarysie zbliżony do kwadratu. Od strony wschodniej przylega do działki Nr 2511/14 i wspólnie posiadają uzupełniającą się zabudowę. Na działce usytuowany jest budynek stacji obsługi pojazdów, kanał diagnostyczny i myjnia samochodowa. Budynki wyposażone są we wszelkie niezbędne instalacje. Działka ewidencyjna2511/14 o pow. 0,1929 ha. posiada kształt prostokąta. Na działce usytuowany jest budynek administracyjny wykorzystywany jako pomieszczenia administracyjno-biurowe. W północnej części budynku administracyjnego na piętrze dokonano adaptacji na pokoje sypialne ( część hotelowa). Budynek posiada wszystkie instalacje. Działka ewidencyjna 2511/15 o pow. 0,0060 ha stanowi parking przed budynkiem administracyjnym. Księga wieczysta KI1A/00017122/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Staszowie obejmuje m. in. prawo użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych nr 2511/13, 2511/14, 1511/15 wraz z prawem własności budynków i budowli na nich usytuowanych. Działki ewidencyjne Nr 2511/13, 2511/14, 2511/15 nie posiadają dostępu do drogi publicznej, dlatego też wraz ze sprzedażą ustanowiona zostanie nieodpłatnie służebność przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną Nr 2511/10 . Na nieruchomościach będącej przedmiotem przetargu ciążą zobowiązania z tytułu: -umowy najmu budynku zawartej ze Staszowskim Centrum Przedsiębiorczości z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, -umowy najmu budynku zawartej z Firmą Transportowo- Handlową Transbiel S.J Biel z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, -umowy najmu budynku zawartej z Pracownią Psychologiczną „ A-TEST” z 3 –miesięcznym okresem wypowiedzenia, - umowy najmu budynku zawartej z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „ Sławek” z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia. - umowy najmu budynku zawartej z Jolantą Wiecha Usługi Finansowe z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia. - umowy najmu budynku zawartej z LEX- CONSULTING z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ponadto nieruchomość jest obciążona wpisami hipotecznymi w dziale IV księgi wieczystej a) hipoteka umowna zwykła w kwocie 492 000,00zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z tytułu kredytu b) hipoteka umowna zwykła w kwocie 1 700 000,00zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych) z tytuły kredytu Spółka posiada zezwolenie i zgodę na ich wykreślenie udzielone przez Bank Spółdzielczy w Staszowie - do wglądu w siedzibie Spółki. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu - PKS w Staszowie Sp. z o.o. ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów w pokoju nr 49, w dniu 14.06.2017r. o godz. 11:00. Nieruchomość wraz z budynkami, których dotyczy sprzedawane prawo można oglądać w Staszowie przy ul. Krakowskiej 51 od dnia ukazania się obwieszczenia o przetargu od pon-do pt. w godz. 7.00-15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną tel.: 601 408 755, p. Grzegorz Orzechowski. Cena wywoławcza wynosi: 2 880 000 zł netto (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium wpłaca się w gotówce lub przelewem do dnia 13.06.2017r. w kasie Spółki lub na konto PKS w Staszowie Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Staszowie nr 62943100052001000345000001. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto PKS Staszów. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek: „PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO”. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy licytacji zobowiązani są okazać dowód tożsamości, złożyć dowód wpłaty wadium, w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta - pełnomocnictwo, w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego Sądu Rejestrowego KRS, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich warunków uprawniających do nabycia nieruchomości zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.) oraz pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu jego stanem prawnym i technicznym, granicami nieruchomości i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz że zapoznał sie z warunkami przetargu i warunki te zrozumiał i je w pełni bez uwag i zastrzeżeń akceptuje. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wadium przepada na rzecz PKS w Staszowie Sp. z o.o. w przypadku jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, tj. 28 800,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych). Wadium złożone przez oferentów, którzy nie uzyskali przybicia i ich oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty ewentualnie powinni oni w formie pisemnej wskazać Spółce numer rachunku bankowego, na który powinien zostać dokonany zwrot wadium. Spółka nie ponosi odpowiedzialności związanej ze zwrotem wadium na rachunek wskazany przez oferenta. Wadium złożone przez oferenta, który uzyskał przybicie będzie zarachowane na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży stanowi w szczególności brak wpłaty ceny sprzedaży przed ustalonym terminem podpisania umowy a także nie stawienie się wyłonionego kandydata na nabywcę w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży netto, do której należy doliczyć podatek VAT, którą nabywca zobowiązany będzie uiścić jednorazowo przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania w formie aktu notarialnego. Nie uiszczenie ceny w w/w terminie będzie skutkowało utratą przez nabywcę praw wynikających z przybicia. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania (koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz innych opłat) ponosi wygrywający przetarg – nabywca. Zarząd informuje, że Spółka uzyskała zgodę właściwego organu Spółki na zawarcie umowy sprzedaży. PKS w Staszowie sp. z o.o. po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wezwie Oferenta, który wygrał przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy, informując o terminie i miejscu zawarcia umowy. Ponieważ przedmiot sprzedaży wykorzystywany jest do prowadzenia bieżącej działalności Sprzedający zastrzega sobie prawo do opuszczenia zajmowanych pomieszczeń najpóźniej do dnia 31.12.2017 r., Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. PKS w Staszowie Sp. z o.o. zastrzega sobie w każdym czasie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert, unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn, z tytułu czego nie będzie przysługiwać oferentom żadne roszczenie oprócz roszczeń do zwrotu wniesionego wadium.  

PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI NA NIEJ USYTUOWANYCH
Data publikacji: 2016-11-22 10:18:20
 


Archiwum przetargów

1 2 3 4 5 6
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. redaguje: mgr inż. Tomasz Urbanowicz
tel. (015) 8642665 do 67 w.333 fax. (015) 8642342
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl