Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

2022-09-09 10:12:24 Aktualności

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego

UCHWAŁA Nr 48/IX/2023 Rady Nadzorczej „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. w Busku – Zdroju z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. Działając na podstawie § 3 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 11 Regulaminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Rada Nadzorcza postanawia co następuje: § 1 Rada Nadzorcza postanawia zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. bez wyłonienia kandydata wskutek nieuzyskania przez żadnego z kandydatów minimum 70% punktów możliwych do osiągnięcia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/IX/2022 Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z dnia 02 września 2022 roku OGŁOSZENIE postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. 1. Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu odbywa się w trybie otwartym i konkurencyjnym. 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. w Busku-Zdroju może być osoba, która: 1) spełnia wszystkie wymogi niezbędne – konieczne do wykonywania stanowiska Prezesa Zarządu, 2) spełnia (nieobowiązkowo) wymogi dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie obowiązków na stanowisku Prezesa Zarządu. 3. Przez spełnienie wymogów niezbędnych rozumie się, iż: 1) kandydat łącznie spełnia następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne na podstawie odrębnych przepisów, b) posiada co najmniej 5-letni staż pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, e) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, chyba że upłynął już piąty rok od uprawomocnienia wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania lub właściwy sąd postanowił o zwolnieniu go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skróceniu czasu obowiązywania zakazu, f) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach handlowych; 2) kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub w zakładowej organizacji związkowej spółki grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 4. Wymogi dodatkowe: 1) posiada doświadczenie zawodowe w branży uzdrowiskowej, 2) posiada doświadczenie w branży lecznictwa, 3) posiada doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych. 5. Kandydaturę na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki należy zgłosić na piśmie do Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. w Busku-Zdroju, ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r. do godz. 10.00 – decyduje data faktycznego wpływu pisemnego zgłoszenia kandydatury do siedziby Spółki, a nie data jego nadania. 6. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Spółki lub korespondencyjnie na adres wskazany w ust. 5 – w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. w Busku-Zdroju”. 7. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać: 1) list motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) zawierający co najmniej opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy zawodowej z podaniem aktualnego adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail); oba dokumenty własnoręcznie podpisane, 2) pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., wraz z informacją o możliwym terminie objęcia stanowiska, na które kandyduje; 3) dokumenty potwierdzające wykształcenie, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych, 4) świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające warunki określone w ust. 3 pkt 1 lit. b) i c) ogłoszenia, 5) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 pkt 1 lit. d-f, 6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. w Busku-Zdroju, 7) oświadczenia o niespełnianiu warunków określonych w ust. 3 pkt. 2 lit. a-e. 8) inne dokumenty według uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje bądź umiejętności, 8. Wszystkie dokumenty określone w ust. 7 pkt 1, 2, 5, 6, 7 pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej zgłoszonej kandydatury, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. 9. Wszystkie dokumenty określone w ust. 7 pkt 3, 4, 8 mogą być przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (w tym przypadku niezbędne jest przedłożenie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej). 10. Po terminie do zgłaszania kandydatur niedopuszczalne jest składanie dodatkowych, jakichkolwiek dokumentów, chyba że Rada Nadzorcza wystąpi o ich przedstawienie. 11. Kandydaci, którzy prawidłowo złożyli zgłoszenie do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym i przeszli ocenę formalną, zostaną zaproszeni do osobistego stawiennictwa na posiedzenie Rady Nadzorczej w wyznaczonym miejscu i terminie w celu dokonania przez Radę Nadzorczą oceny kwalifikacji kandydatów. 12. Ocena kwalifikacji kandydatów odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej polegającej na sprawdzeniu kompetencji kandydatów, uwzględniającej następujące kryteria oceny: 1) Przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., wyobrażenia o pracy w Spółce i na stanowisku, dostrzegane wyzwania, zagrożenia dla Spółki, 2) wiedza merytoryczna w branży uzdrowiskowej weryfikowana na podstawie listy pytań ustalonych przez Radę Nadzorczą, 3) spełnienie wymagań dodatkowych, zawartych w ogłoszeniu o naborze. 13. Informacja o wyniku końcowym postępowania kwalifikacyjnego będzie zamieszczona na okres minimum 14 dni na tablicy informacyjnej, oraz na stronie internetowej Spółki. 14. Z osobą, która została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski). 15. Wynagrodzenie Członka Zarządu ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych, przysługującej po zakończeniu roku obrotowego. 16. Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/newsindex.php

Zobacz również: